Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez:

Silcare Spółka z o.o. sp. k., z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kostrzyńskiej 1, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000528884, REGON 081245632, NIP 599-317-27-41 za pośrednictwem sklepu internetowego www.nails.silcare.com (zwanego dalej: Sklepem Internetowym ) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez SILCARE Sp. z o.o. Sp.k.

usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

1 Definicje

Dni robocze– oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowowolnych od pracy.

Dostawa– oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przezSprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

Dostawca– oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywaniadostawy towarów, dostawcą jest każdorazowo podmiot specjalizujący się  realizacji przesyłek kurierskich.

Hasło– oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klientapodczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

Klient– oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogąbyć świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa.

Konsument– oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnejniezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto Klienta– oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzeczprzez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.

Przedsiębiorca– oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjnąniebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Regulamin– oznacza niniejszy regulamin.

Rejestracja– oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie,wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.

Biuro Sprzedawcy– oznacza miejsce przeznaczone do obsługi Klientów, których listadostępna jest na Stronie Internetowej Sklepu.

Biuro Sprzedawcy– oznacza miejsce przeznaczone do obsługi Klientów, pod adresem: SILCARE Sp. z o.o. sp.k ul. Kostrzyńska 1, 66-400 Gorzów Wlkp.

Sprzedawca– oznacza Silcare Spółka z o.o. sp. k., z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kostrzyńskiej 1, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000528884, REGON 081245632, NIP 599-317-27-41e-mail: sklep@silcare.com, będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.

Strona Internetowa Sklepu– oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawcaprowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie www.nails.silcare.com

Towar– oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem StronyInternetowej Sklepu.

16.Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

17.Umowa – oznacza umowę zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

18.Usługa – oznacza usługę przedstawianą przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu.

 

2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego

Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawawłasności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dlaużytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 66 lub FireFox 60 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu cookies oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli.

Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klientówze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm ?cookies? w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie ?cookies? może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.

W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem StronyInternetowej Sklepu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

5.Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym orazwykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

6.Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usługświadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

7.Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celuprowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy, a w szczególności działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.

 

3 Rejestracja

1 . W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji

Rejestracja jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.

W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przezSprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.

W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem oraz do akceptacji jego treści poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

5.Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie,drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

Klientowi nie wolno udostępniać innym osobom możliwości korzystania z konta, w tym ujawniać hasła służącego dostępowi do Konta. Klient zobowiązany jest zachować hasło do Konta w tajemnicy i zabezpieczyć je przed ujawnieniem. Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Sprzedawcę, jeśli dane dostępowe do Konta zostały przejęte przez osoby trzecie i wyjaśnić okoliczności ich przejęcia

 

4 Zamówienia

Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcyw rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy.

Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem StronyInternetowej Sklepu lub poczty elektronicznej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem telefonuw godzinach i dniach wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu.

Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletujezamówienie wybierając Towar lub Usługę, którym/ którą jest zainteresowany. Dodanie Towaru lub Usługi do zamówienia następuje przez wybór polecenia DO KOSZYKA pod danym Towarem lub Usługą prezentowanym/ prezentowaną na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w KOSZYKU, sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk ZAMÓW. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar lub Usługę i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową.

Klient przed zawarciem Umowy, której przedmiotem jest Usługa, otrzymuje zapośrednictwem Strony Internetowej Sklepu informację o cenie usługi, czasie trwania usługi, sposobie jej świadczenia oraz informacje o zakresie usługi.

W przypadku, gdy przedmiotem Umowy jest świadczenie Usługi, Klient może wyrazić zgodę,aby Sprzedawca rozpoczął świadczenie Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

7.Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy.

8.Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres pocztyelektronicznej potwierdzenie jego złożenia.

9.Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia i otrzymaniu płatności, Sprzedawca przesyła na podany przezKlienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa.

10. Sprzedawca zastrzega sobie, że otrzymanie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem do realizacji. SILCARE zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w szczególności w przypadku braku zamówionego towaru u dostawców, braku na magazynie SILCARE. W przypadku gdyby niemożność zrealizowania zamówienia dotyczyła tylko części zamówionych Produktów, wówczas SILCARE zrealizuje zamówienie w części. SILCARE niezwłocznie informować będzie Klienta o przyjęciu zamówienia do realizacji, odmowie przyjęcia zamówienia do realizacji lub też częściowej niemożności zrealizowania zamówienia.

 

5 Płatności

Ceny na Stronie Internetowej Sklepu stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawyi wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.

Klient może wybrać następujące formy płatności:

a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacjazamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzeniaprzyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);

b) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy z opcją odbioru osobistego w BiurzeSprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta niezwłocznie poprzesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś Towar wydany zostanie w Biurze Sprzedawcy, po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);

c) za pośrednictwem Płatności internetowej za pośrednictwem dostępnych w Serwisie systemów płatności, o ile wybraną formę przez Sprzedawcę Konsumentakceptuje.

 

Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartejumowy w terminie 3 dni roboczych, jeżeli wybrał formę przedpłaty. 

W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w §5ust. 3 Regulaminu, Sprzedawca może odstąpić od umowy.

Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy bez wad.

Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni roboczychpotrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.

Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jestw Dniach roboczych.

Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adresWskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.

 

6 Dostawa

W dniu wysłania Towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości osobistego odbioruTowaru) przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przyprzesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbioru można dokonaćw Biurze Sprzedawcy w Dni Robocze, w godzinach otwarcia wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu, po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą terminu odbioru za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawyparagon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.

W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przyskładaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

Koszty wysyłki towarów uzależnione są od kraju dostawy, wagi i sposobu wysyłki.

Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych.Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.  Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięciawady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

9Jeżeli rzecz przesłana przez sprzedawcę ma być przesłana przez sprzedawcę do miejsca, które nie jest miejscem spełnienia świadczenia, poczytuje się, że wydanie zostało dokonane z chwilą, gdy w celu dostarczenia rzeczy na miejsce przeznaczenia sprzedawca powierzył ją przewoźnikowi zajmującemu się przewozem rzeczy tego rodzaju.

10.Z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przewoźnikowi przechodzą na kupującego korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenie rzeczy.

11.Jeżeli rzecz sprzedana ma zostać przesłana przez sprzedawcę kupującemu będącemu konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na kupującego z chwilą jej wydania kupującemu. Za wydanie rzeczy uważa się jej powierzenie przez sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego.

 

7 Rękojmia

Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy, Klient może kierowaćw formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się doreklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy zgłoszonej przez Klienta.

a) Reklamowany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres SILCARE Sp. z o.o. Sp.k. ul. Kostrzyńska 1, 66-400 Gorzów Wlkp.

b) Klient może zgłosić Sprzedawcy również reklamację w związku z realizacją Umowy, którejprzedmiotem jest świadczenie Usług. Reklamacja może być złożona w formieelektronicznej i przesłana na adres sklep@com . W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

c) Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usługnieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może byćzłożona w formie elektronicznej i przesłana na adres sklep@com . W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przezproducenta Towaru bądź dystrybutora.

Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę na odległość, może w terminie 14 dniodstąpić od niej bez podawania przyczyny. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się:

a) dla Umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany doprzeniesienia jego własności – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lubwskazaną przez niego osobę trzecią inną niż Dostawca;

b) dla pozostałych Umów – od dnia zawarcia Umowy.

Konsument może odstąpić od Umowy składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu.Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem strony internetowej. W przypadku odstąpienia od Umowy jest ona uważana za niezawartą.

Na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona gdy kupujący jest przedsiębiorcą.

10.Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dniaotrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności.

11.W przypadku gdy przedmiotem Umowy jest sprzedaż Towaru, Sprzedawca może wstrzymaćsię ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8 Odstąpienie od Umowy

Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niżw terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

Zwracany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres SILCARE Sp. z o.o. Sp.k. ul. Kostrzyńska 1, 66-400 Gorzów Wlkp.

W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi bezpośrednie koszty dostawy izwrotu Towaru. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.  Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

4.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiemkorzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

5.Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty,jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6.Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentemw odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta będącego Konsumentem.

7.Jeżeli Klient będący Konsumentem wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniużądania rozpoczęcia świadczenia usługi odpłatnej przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

 

9 Usługi nieodpłatne

Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:

a) Formularz kontaktowy;

b) Prowadzenie Konta Klienta;

c) newsletter

Usługi wskazane w §10 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobuudzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

4.Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonegona Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy. Usługa newsletter polega na wysyłaniu ofert i informacji o produktach na wskazany adres poczty elektronicznej. Aby skorzystać z Newslettera, należy pozostawić adres poczty elektronicznej w zakładce Newsletter, następnie należy potwierdzić chęć zapisania się poprzez kliknięcie linka potwierdzającego przesłanego na adres poczty email. Newsletter świadczony jest przez czas nieokreślony.

Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili ipolega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Newsletter możliwa jest w każdej chwili i polega na zgłoszeniu woli rezygnacji z otrzymywanego newslettera i wskazaniu adresu poczty elektronicznej na jaki jest wysyłany..

Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadachopisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.

Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usługnieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy, tj. prowadzenia działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd, jak również w przypadku działania przez Klienta na szkodę innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu.

Klient oświadcza, że:

a) jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własnościprzemysłowej i/lub praw pokrewnych do odpowiednio – utworów, przedmiotów prawwłasności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treści;

b) umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, o których mowa w §9 Regulaminu,danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposóblegalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;

c) wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Klientów oraz Sprzedawcę,jak również upoważnia Sprzedawcę do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie zpostanowieniami niniejszego Regulaminu;

d) wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawieautorskim i prawach pokrewnych.

Klient nie jest uprawniony do:

a) zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §9 Regulaminu, danychosobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganegoprawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;

b) zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §9 Regulaminu, treści ocharakterze reklamowym i/lub promocyjnym.

Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów w ramach korzystania z usług, o którychmowa w §9 Regulaminu, treści które mogłyby w szczególności:

a) zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;

b) naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną prawautorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicąprzedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności; 

c) posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób,zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lubokreśleń powszechnie uznawanych za obraźliwe);

d) pozostawać w sprzeczności z interesem Sprzedawcy, tj. treści stanowiących materiały ocharakterze reklamowym innego przedsiębiorcy lub produktu; treści nie związanych zdziałalnością Sprzedawcy; treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd; 

e) naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisyobowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanychprzez Klientów w ramach korzystania przez nich z usług, o których mowa w §9 Regulaminu, w szczególności w odniesieniu do treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów, stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.

Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Sprzedawcę umieszczonychprzez niego treści w ramach Strony Internetowej Sklepu.

W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na StronieInternetowej Sklepu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu.

Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działaniamające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Sklepu, treści będących przyczyną naruszenia.

 

10 Odpowiedzialność Klienta w zakresie zamieszczanych przez niego treści

Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie nieodpłatnychusług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie nieodpłatnych usługdrogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.

a) Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłaniedo Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klientapodczas Rejestracji.

b) Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie nieodpłatnych usługdrogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przyużyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.

11 Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO):

Administratorem danych osobowych jest SILCARE Sp. z o.o. Sp.k ul. Kostrzyńska 1, 66-400 Gorzów Wlkp.

Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać na podstawie:

- art. 6 ust. 1 lit. a RODO – na podstawie wyrażonej zgody

-  art.6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań  na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, 

- art., 6 ust.1 lit. c - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego na administratorze,

- art. 6 ust.1 lit. f Prawnie uzasadnione interesy polegające na marketingu bezpośrednim produktów i usług, badaniu preferencji w celu przygotowania ofert, produktów i usług dostosowanych do potrzeb, udzielaniu odpowiedzi na pytania lub wnioski, badaniu satysfakcji klientów w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą przez Administratora

w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą Administratora

odbiorcami Pana/Pani danych osobowych – podwykonawcy, dostawcy usług i produktów, firmy pocztowe i kurierskie,

informacja o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej –nie dotyczy.

dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat od ostatniego kontaktu

Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli przetwarzanie danych osobowych - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Podanie przez danych osobowych jest nieobowiązkowe, jednakże brak podania danych osobowych będzie skutkował niemożnością nawiązania współpracy

Dane Osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu).

W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich  danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.

 Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

12 Postanowienia końcowe

1.Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonaniaumowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

2.Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie nanośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.

3.W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy, strony będą dążyły dorozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie, a Sądem właściwym Sąd miejscowo właściwy dla Miasta Gorzowa Wlkp.

Klient będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym:

może skierować sprawę do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy inspekcji handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie zaistniałego sporu;

może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia zaistniałego sporu;

może skorzystać z bezpłatnej pomocy w sprawie pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów oraz organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów;

może skorzystać z europejskiej platformy ODR (Online Dispute Resolution) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

5.Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówieniaprzyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez  Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy.

 

KLIKNIJ ABY POBRAĆ: FORMULARZ REKLAMACJI SILCARE
 *W PIERWSZYM KROKU FORMULARZ WYSTARCZY PRZESŁAĆ E-MAILEM NA ADRES sklep@silcare.com LUB LISTOWNIE NA ADRES

 

SILCARE

Dział Reklamacji - Handel Internetowy

Kostrzyńska 1 (magazyn)

66-400 Gorzów Wlkp.


Formularz ten jest jedynym sposobem komunikacji pomiędzy konsumentem a firmą Silcare sp. z o.o. sp. k. w celu skutecznego, rzetelnego oraz natychmiastowego rozpoczęcia procedury reklamacyjnej.

 

KONTA FIRMOWE

BLIK Visa Mastercard PayPal
Silcare
ul. Kostrzyńska 1, 66-400 Gorzów Wlkp.
Numery kont:
51 1750 1282 0000 0000 2691 0307 - dla PLN
PL 35 1750 1282 0000 0000 2691 0207 - EURO
PL 07 1750 1282 0000 0000 2691 0226 - USD
PL 60 1750 1282 0000 0000 2691 0242 - GBP
PL 69 1600 1462 1083 7725 9000 0026 - CZK
SWIFT / BIC: PPABPLPK
BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.