Zostań redaktorem Silcare Magazine

Regulamin publikacji§ I. Postanowienia ogólne

1.
Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady przeprowadzenia oraz udziału w programie pod nazwą „Zostań redaktorem w Silcare Magazine”, zwanym dalej „Programem”, adresowanym do czytelników Silcare Magazine, zwanego dalej „Silcare Magazine”. Regulamin definiuje zasady publikacji zgłoszonych tekstów do „Silcare Magazine”. 

2. 
Organizatorem Programu jest firma „Silcare Sp. z o. o. sp. k.” z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, zwana dalej „Organizatorem”, który zarządza Programem.

3.
W Programie mogą brać udział wszystkie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zwane dalej „Autorami”.

4.
Program trwa od momentu ogłoszenia do momentu jego odwołania.

5.
Regulamin dostępny jest w biurze Organizatora oraz na stronie www.silcare.com i www.nails.silcare.com

6.
Adres do korespondencji tradycyjnej z Organizatorem w sprawach związanych 
z programem: Silcare, ul. Kostrzyńska 1, 66-400 Gorzów Wielkopolski. Z dopiskiem „Zostań redaktorem Silcare Magazine”. Dla korespondencji elektronicznej: marketing@silcare.com

 


§ II. Warunki publikacji tekstów

1.

Warunkiem przystąpienia do programu jest wysłanie tekstu na adres marketing@silcare.com co oznacza zgodę na poniższy regulamin, z którym każdy autor publikacji ma obowiązek się zapoznać.

2.

Obowiązkiem autora jest rzetelne opracowanie tekstu przekazywanego do publikacji w Silcare Magazine.

3.

Redakcja zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia tekstu do publikacji w przypadku gdy:
a) jakość językowa i merytoryczna jest zbyt uboga,
b) wykryto plagiat,
c) publikowano już tekst o podobnej tematyce,
d) publikacja tekstu narusza regulamin.

4.

Autor, którego tekst narusza prawa autorskie należące do innej osoby, na stałe traci prawo do publikacji w Silcare Magazine. Redakcja ma także prawo do wstąpienia na drogę sądową, przeciw autorowi w przypadku gdy uzna, że tekst naruszający prawa autorskie, przyczynił się do narażenia Silcare Magazine na podważenie rzetelności i wiarygodności.

5.

Publikacja w Silcare Magazine jest nieodpłatna.

6.

Dostarczenie do redakcji Silcare Magazine, podpisanego materiału, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację, która jest nieograniczona terminem.

7.

Po przesłaniu materiału do redakcji, Silcare Magazine otrzymuje wyłączność publikacji.

8.

Redakcja Silcare Magazine nie gwarantuje druku.

 

9.

Autor tekstu ma prawo zasugerować redakcji w jakim dziale chciałby aby znalazła się jego publikacja. Ostateczna decyzja o zaklasyfikowaniu tekstu należy jednak do redakcji.

10.

Uczestnik przystępując do akcji wyraża zgodę na:
- nieodpłatne przeniesienie praw autorskich na Organizatora akcji
                       - nieodpłatne wykorzystanie ich wizerunku i wypowiedzi za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych we wszelkich działaniach promocyjnych Organizatora.

11.

Materiał przesłany do umieszczenia w Silcare Magazine powinien być napisany tylko i wyłącznie na potrzeby  Silcare Magazine i nie publikowany w żadnej formie drukowanej oraz elektronicznej (strony internetowe). Nie zezwala się na publikację materiału również w przyszłości.


§ III. Postanowienia końcowe

1.
Redakcja jest uprawniona do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu . Wszelkie zmiany Regulaminu będą obowiązywały po upływie 14 dni od daty ich wprowadzenia przez Redakcję. 

2.
W przypadku wprowadzenia zmian w Regulaminie, Redakcja każdorazowo zawiadomi o nich Autora poprzez udostępnienie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu na stronie www.silcare.com lub za pośrednictwem innych mediów.


4.
Wszelkie sprawy sporne związane z Programem będą rozstrzygane przez komisję powołaną przez Redakcję w ciągu 7 dni od zgłoszenia.