Wykorzystanie materiałów i znaki towarowe1. Zasady wykorzystania materiałów


Firma Silcare wyraża zgodę na korzystanie ze wszystkich materiałów promocyjnych i reklamowych zawartych na jej stronach. Warunkiem wykorzystania materiałów, do których prawa autorskie należą do firmy Silcare jest przytoczenie (np. tekstów), wyeksponowanie (np. grafik) w niezmienionej postaci wraz z wyraźnym oznaczeniem: „Źródło: www.silcare.com” – dotyczy tekstów.

Treść oraz materiały graficzne sygnowane logo Silcare podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przez przepisy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W związku z tym, każda próba zmiany treści, wizerunku w formie graficznej musi być uprzednio skonsultowana z firmą Silcare.


2. Znaki towarowe. Definicja symboli


Symbol ®

Jest to skrót od „registered” – [z ang.] zarejestrowany. Znak ten zarezerwowany jest dla oznaczeń zarejestrowanych w Urzędzie Patentowym. W ramach rejestracji uzyskuje się dodatkowe prawo ochronne na znak firmowy.
Jeżeli logo firmy zostało zarejestrowane w Urzędzie Patentowym, można posługiwać się znaczkiem ® przy swoim logo. W przeciwnym razie, ponosi się odpowiedzialność za wprowadzanie w błąd na podstawie przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz prawa własności przemysłowej.


Symbol ©

Jest to skrót od „copyright” – [z ang.] prawo autorskie. Znak definiuje prawo przysługujące autorowi z tytułu stworzenia dzieła. Utwory (treści słowne, fotograficzne, graficzne), które zostały wprowadzone przez firmę posiadają status własności firmy i nie można bez jej zgody wykorzystywać i kopiować do własnych celów.

3.Opis produktów kosmetycznych:

 

Silcare sp. z o.o. sp. k. sporządza opisy produktów kosmetycznych w sposób odpowiadający obowiązującym przepisom prawa. Niedopuszczalne jest modyfikowanie opisów produktów kosmetycznych wyprodukowanych przez Silcare sp. z o.o. sp. k., a spółka nie ponosi odpowiedzialności za dokonywanie zmian opisów produktów kosmetycznych przez osoby trzecie.