Voucher

 

Regulamin Akcji Promocyjnej

,,Vouchery 2022-2023”.

 

1. Postanowienia ogólne

- Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady przeprowadzenia Akcji Promocyjnej ,,Vouchery 2022-2023”.

- Organizatorem Akcji jest firma Silcare sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Kostrzyńska 1, NIP: 5993172742, REGON: 081245632, zwany dalej ,,Organizatorem”.

- Biorąc udział w Akcji Promocyjnej, Uczestnik/Okaziciel Vouchera akceptuje warunki i treść niniejszego Regulaminu.

2. Zasady akcji

- Akcja Promocyjna rozpoczyna się 15.05.2022 r. i trwa do 30.06.2023 r. do godziny 24:00.

- Akcja Promocyjna odbędzie się w stacjonarnych drogeriach Silcare oraz w sklepie internetowym nails.silcare.com.

- Akcja Promocyjna obejmuje Vouchery o wartości 50 zł, 100 zł i 200 zł.

- Uczestnik wybiera wartość Vouchera wymienioną w punkcie 2.3.

- Podczas trwania Akcji Promocyjnej Vouchery upoważniają do wymiany na dowolne produkty w Drogeriach Stacjonarnych lub sklepie online nails.silcare.com.

- W przypadku przekroczenia wartości określonej na danym Voucherze Uczestnik zobowiązany jest do dopłaty różnicy.

- Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne.

- Niewykorzystana kwota Vouchera nie podlega zwrotowi.

- Voucher może być wykorzystany tylko przed upływem daty jego ważności.

- Voucher może być wykorzystany tylko jeden raz.

- Duplikaty zagubionych voucherów nie są wystawiane.

- Okazicielowi Vouchera nie przysługuje prawo do otrzymania reszty w gotówce.

- Vouchery można ze sobą łączyć.

- Voucher ma formę elektroniczną z możliwością wydruku. Voucher opatrzony jest logo Silcare, posiada wartość Vouchera oraz unikalny kod.

- Vouchery mają charakter gwarantowany, t.j podlegają wymianie na towary z oferty Drogerii Silcare lub sklepu online nails.silcare.com każdemu Okazicielowi/Uczestnikowi, który spełni warunki Regulaminu „Vouchery 2022-2023”.

3. Postanowienia końcowe

- Prawa i obowiązki Organizatora i wszystkich Uczestników Akcji Promocyjnej określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz we właściwych przepisach prawa.

- W sprawach spornych dotyczących zasad Akcji, Organizator powołuje osoby upoważnione do regulacji zasad i praw Akcji.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w chwili rozpoczęcia Akcji.