Regulamin programu lojalnościowego „Biegnij po nagrody”

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady przeprowadzenia oraz udziału w Programie Lojalnościowym pod nazwą „Biegnij po nagrody”, zwanym dalej „Programem”, adresowanym do klientów drogerii firmowych stacjonarnych, zwanych dalej „drogeriami”, oraz punktów franczyzowych. Regulamin definiuje zasady przyznawania, wydawania, reklamowania naklejek wydawanych w związku z zakupem produktów firmy Silcare.
 2. Organizatorem Programu jest Silcare sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Kostrzyńska 1, 66-400 Gorzów Wlkp., NIP: 5993172742, REGON: 081245632, zwana dalej „Organizatorem”, który zarządza Programem.
 3. W Programie mogą brać udział klienci wszystkich drogerii oraz punktów franczyzowych, będący pełnoletnimi osobami fizycznymi, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także osoby niepełnoletnie posiadające pisemną zgodę opiekunów prawnych, zwani dalej „Uczestnikami”.
 4. W Programie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, właściciele i pracownicy drogerii i punktów franczyzowych oraz ich rodziny.
 5. Program realizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i trwa do odwołania.
 6. Regulamin dostępny jest w biurze Organizatora, na stronach internetowych www.rabat.silcare.com i www.silcare.pl oraz w drogeriach firmowych i punktach franczyzowych.
 7. Korzystając z Programu, Uczestnik akceptuje warunki i treść niniejszego Regulaminu, dzięki czemu spełnia warunki uczestnictwa.
 8. Adres do korespondencji tradycyjnej z Organizatorem w sprawach związanych z Programem: Silcare sp. z o.o. sp. k., ul. Kostrzyńska 1, 66-400 Gorzów Wielkopolski z dopiskiem „Program Lojalnościowy – Biegnij po nagrody”. Adres do korespondencji elektronicznej: marketing@silcare.com.

 

§ 2. Warunki przystąpienia do programu

 1. Warunkiem przystąpienia do Programu jest odebranie Karty Programu do zbierania naklejek.
 2. Uczestnictwo w Programie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 3. Udział w Programie jest dobrowolny.
 4. Karta Programu dostępna jest w drogeriach i punktach franczyzowych.
 5. Za datę przystąpienia do Programu przyjmuje się datę otrzymania Karty Programu i pierwszej naklejki Programu.
 6. Wydawanie Kart Programu i naklejek Programu rozpoczyna się z chwilą przystąpienia do Programu.
 7. Uczestnik może przystąpić do Programu w dowolnym momencie jego trwania.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezapoznanie się z przedstawionym Regulaminem.
 9. Uczestnik ma prawo zrezygnować z uczestnictwa w Programie w dowolnym momencie jego trwania.

 

§ 3. Karta uczestnika programu lojalnościowego

 1. Uczestnik przystępujący do Programu otrzymuje Kartę Programu do zbierania naklejek wraz z Zasadami.
 2. Karta Programu nie jest kartą rabatową, kredytową, bankomatową czy płatniczą.
 3. Karta Programu wydawana jest Uczestnikowi bezpłatnie.
 4. Karta Programu zawiera 50 pól w formie gry planszowej do zbierania naklejek. Pola bonusowe uprawniają przy kolejnych zakupach do odbioru określonej ilości produktów za 1 grosz z wybranej przez Klienta Grupy: profesjonalnej lub pielęgnacyjnej (załącznik nr 1). Zbieranie naklejek kończy się w momencie uzyskania 50 naklejek, co jest równoznaczne z otrzymaniem zestawu produktów Silcare o wartości 100 zł i Karty Stałego Klienta ze stałym rabatem 7%.
 5. Karta Stałego Klienta jest imienna, przypisana do jednego Uczestnika i uprawniająca go do 7% rabatu na zakupy w drogeriach Silcare i punktach franczyzowych. Dane nie będą pobierane, chyba że Uczestnik wyrazi chęć.
 6. Produkty, które są objęte promocją, wyprzedażą lub mają obniżoną cenę, nie będą liczone z 7% rabatem.
 7. Niepodpisana Karta Stałego Klienta jest nieważna. Karta może być używana wyłącznie przez Uczestnika, którego podpis widnieje na Karcie. Karta nie może być udostępniana innym osobom.
 8. Drogeria ma prawo sprawdzić, czy okazana Karta Stałego Klienta należy do Uczestnika dokonującego zakupu. W przypadku, gdy dane z Karty nie zgadzają się z danymi osobowymi lub nie można ustalić tożsamości Uczestnika, drogeria ma prawo nie udzielić rabatu.
 9. Jeśli personel sklepu będzie miał wątpliwości co do autentyczności Karty Stałego Klienta i Karty Programu, mogą zostać one zatrzymane. Naliczanie naklejek zostanie wstrzymane aż do wyjaśnienia wątpliwości.
 10. W przypadku zniszczenia, zgubienia lub kradzieży Karty Stałego Klienta Organizator nie wydaje jej duplikatu.

 

§ 4. Naklejki programu lojalnościowego i ich wydawanie

 1. Organizator przyznaje jedną naklejkę za każde wydane 50 zł na produkty marki Silcare. Ponadto w każdym miesiącu typowanych jest pięć produktów, których zakup upoważnia do odbioru dodatkowej naklejki. Produkty w każdej drogerii i punkcie franczyzowym wybierane są indywidualnie i mogą się od siebie różnić.
 2. Wymiana naklejek na gotówkę jest wykluczona.
 3. Naklejki przyznawane są pod warunkiem dokonania pełnej wpłaty za zakupione towary.
 4. Naklejki przyznawane są według następującego przelicznika: każde wydane 50 zł odpowiada 1 naklejce. Jeżeli na paragonie znajdzie się produkt, o którym mowa w §4.1, Uczestnik dostaje dodatkową naklejkę. Przy zakupach, w których kwota paragonu to wielokrotność 50 zł, Uczestnik otrzymuje adekwatną liczbę naklejek, np. paragon 100 zł = 2 naklejki Programu (+ produkt, o którym mowa w §4.1 = 3 naklejki Programu) itd.
 5. Uczestnik, który zostanie wykluczony z Programu, traci zgromadzone naklejki.

 

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Programu określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz we właściwych przepisach prawa. Wszelkie informacje o Programie dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.
 2. Administratorem danych osobowych pozyskiwanych i przetwarzanych w związku z udziałem Uczestników w Programie jest Organizator.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, w każdym czasie, w tym do wydłużenia bądź skrócenia okresu trwania Programu. O takiej zmianie Uczestnicy Programu zostaną niezwłocznie powiadomieni poprzez udostępnienie Regulaminu na stronach internetowych www.silcare.pl oraz www.rabat.silcare.com.
 4. Organizator może wykluczyć Uczestnika z Programu ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli nie przestrzega on niniejszego Regulaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w chwili rozpoczęcia Programu.
 7. W razie pytań i wątpliwości można kontaktować się z Organizatorem Programu pod numerem telefonu (+48) 95 725 03 28 wew. 36 (pon.-pt. w godz. 08:00-16:00).