Regulamin konkursu "Zabierz SoPRO na wakacje"

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu jest Silcare sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Kostrzyńska 1, 66-400 Gorzów Wlkp., NIP: 5993172742, REGON: 081245632, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs przeprowadzany jest wyłącznie w Internecie, na profilu Facebook https://www.facebook.com/SilcareCosmetics/photos/a.129951280382899/5538877339490239/ od 01.07.2022 r. do 30.09.2022 r.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Uczestnik – każda pełnoletnia osoba fizyczna, która jest użytkownikiem serwisu Facebook.com posiadającym aktywne konto.
 2. Co miesiąc do wygrania będzie 5 Nagród o łącznej wartości 3597,84 zł. Pula Nagród obejmuje: 3 x aparat Instax (o wartości jednostkowej 329 zł), 3 x  cyfrowa ramka WIFI (o wartości jednostkowej 349 zł), 3 x statyw z lampą pierścieniową (o wartości jednostkowej 115 zł), 3 x zestaw 3 kolorowych hybryd (o pojemności jednostkowej 10 g) linii SoPRO, baza (8 g), top (8 g) oraz kubek termiczny (wartość jednostkowa zestawu to 203,14 zł), 3 x zestaw 20 kolorowych hybryd linii SoPRO (o pojemności jednostkowej 10 g), blok polerski, pilnik oraz podkładka do zdjęć (wartość jednostkowa zestawu to 203,14 zł).
 3. Laureaci Konkursu nie mogą przenieść prawa do Nagrody na osoby trzecie. Laureatom nie przysługuje też otrzymanie ekwiwalentu pieniężnego. Nagrody nie podlegają wymianie na jakiekolwiek inne nagrody rzeczowe.

3. PRZEBIEG I ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs polega na wklejeniu w komentarzu pod postem konkursowym wysokiej jakości zdjęcia, na którym ma się znajdować co najmniej jedna buteleczka lakieru hybrydowego z linii SoPRO. Zdjęcie powinno być zrobione z miejsca, w którym Uczestnik odbywa wakacje. Buteleczka lakieru hybrydowe z linii SoPRO musi być dobrze widoczna na zdjęciu.
 2. Zdjęcia nie mogą zawierać adresów blogów, imienia i nazwiska autora oraz innej treści. Wymagana jest fotografia przedstawiająca  dobrze widoczny/e Produkt/y w ciekawym ujęciu. Na fotografii może być również dłoń ze zdobionymi paznokciami.
 3. Post konkursowy zostanie opublikowany na profilu Facebook https://www.facebook.com/SilcareCosmetics/ w dniu 01.07.2022 r.
 4. Jeden Uczestnik może zgłosić do Konkursu jedno zdjęcia w ciągu jednego miesiąca.
 5. Każdego miesiąca Komisja Konkursowa wybiera zwycięskie prace.
 6. Organizator powołuje pięcioosobową Komisję Konkursową w składzie: dwóch reprezentantów Zarządu Silcare sp. z o.o. sp. k., Kierownik Działu Graficznego, VM & PR Manager oraz Kierownik E-commerce.
 7. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

4. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD

 1. Powiadomienie o wygranej nastąpi w oddzielnym poście, który zostanie opublikowany na profilu Facebook https://www.facebook.com/SilcareCosmetics/ w następny dzień roboczy o godzinie 19:00.
 2. Przekazanie nagrody nastąpi do 14 dni od daty ogłoszenia wyników.

5. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące niniejszego Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać przez cały czas trwania Konkursu oraz do 14 dni po ogłoszeniu jego wyników wyłącznie: w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej lub poprzez doręczenie osobiste, na adres biura Organizatora: Silcare sp. z o.o. sp. k., ul. Kostrzyńska 1, 66-400 Gorzów Wlkp. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Organizatora: marketing@silcare.com. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez Organizatora, nie późniejsza niż 19.10.2022 r.
 2. Reklamacje rozpatruje Organizator. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w terminie i w formie wskazanej w § 5 pkt 1.
 3. Postępowanie reklamacyjne trwa 21 dni. Wszystkie postępowania reklamacyjne zakończą się najpóźniej w dniu 09.11.2022 r. Zawiadomienie o wyniku reklamacji zostanie przesłane Uczestnikowi: listem poleconym w przypadku zgłoszenia reklamacji w formie pisemnej albo za pośrednictwem poczty elektronicznej w przypadku zgłoszenia reklamacji drogą elektroniczną. O zachowaniu terminu decyduje data nadania przesyłki przez Organizatora (data stempla pocztowego) albo data wysłania wiadomości e-mail przez Organizatora.

6. PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ

 1. Roszczenia z tytułu Konkursu przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności.
 2. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Trenerzy Silcare oraz pracownicy Silcare sp. z o.o. sp. k. i spółek powiązanych nie mogą brać udziału w konkursach organizowanych przez markę Silcare.
 2. W myśl niniejszego regulaminu każdy Uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Silcare sp. z o.o. sp. k.
 3. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.
 4. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.
 5. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w chwili rozpoczęcia Konkursu.