REGULAMIN KONKURSU „CHANGE IS HERE – 4 PORY ROKU"

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Organizatorem Konkursu jest Silcare sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Kostrzyńska 1, 66-400 Gorzów Wlkp., NIP: 5993172742, REGON: 081245632, zwana dalej „Organizatorem”.
  2. Konkurs przeprowadzany jest wyłącznie w Internecie, na profilu Facebook https://www.facebook.com/SilcareCosmetics/ od 01.03.2021 do 31.12.2021 (do godz. 12:00).

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Uczestnik – każda pełnoletnia osoba fizyczna, która jest użytkownikiem serwisu Facebook.com posiadającym aktywne konto.
  2. Nagroda Główna – voucher turystyczny o wartości 2 500 zł brutto do dowolnego wykorzystania, ważny do 31.12.2022 r. Wycieczka z materiałów promocyjnych jest jedynie propozycją rekomendowaną. Szczegółowy regulamin korzystania z vouchera jest dostępny pod tym adresem. Dodatkowo do Nagrody Głównej Organizator przygotował część pieniężną nagrody w wysokości 250 zł. Łączna całkowita wartość nagrody wynosi 2 750 zł brutto, przy czym część pieniężna nagrody w wysokości 250 zł zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej. Podatek, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie odprowadzony na konto właściwego urzędu skarbowego przez Organizatora.
  3. Nagroda dla Laureata II Miejsca – bon o wartości 200 zł na cały asortyment do wykorzystania w sklepie internetowym https://nails.silcare.com/, który nie łączy się z innymi upustami i rabatami.
  4. Nagroda dla Laureata III Miejsca – bon o wartości 100 zł na cały asortyment do wykorzystania w sklepie internetowym https://nails.silcare.com/, który nie łączy się z innymi upustami i rabatami.
  5. Laureaci Konkursu nie mogą przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie. Nie przysługuje im również prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani otrzymania ekwiwalentu pieniężnego. Nagrody nie podlegają wymianie na jakiekolwiek inne nagrody rzeczowe.
  6. Asortyment konkursowy – cztery zestawy lakierów Flexy z serii Silcare Collections 2021, które ukażą się odpowiednio w marcu, czerwcu, wrześniu i listopadzie 2021 roku.

§3. PRZEBIEG I ZASADY KONKURSU

  1. Konkurs polega na wklejeniu w komentarzu pod postem konkursowym wysokiej jakości zdjęcia stylizacji paznokci, wykonanego przy użyciu minimum jednego koloru Flexy spośród 16 kolorów, znajdujących się w czterech kartonikach określonych w § 2 pkt. 6 oraz podania numeru użytego koloru w formie komentarza pod zdjęciem. W tle stylizacji musi znajdować się wyraźnie widoczna mapa złożona z frontów czterech kartoników określonych w § 2 pkt 6.
  1. Zdjęcia nie mogą zawierać adresów blogów, imienia i nazwiska autora oraz innej treści. Wymagana jest fotografia przedstawiająca jedynie dłonie na tle mapy opisanej w § 3 pkt 1.
  2. Post konkursowy zostanie opublikowany na profilu Facebook https://www.facebook.com/SilcareCosmetics/ po 02.11.2021 r.
  3. Jeden Uczestnik może zgłosić do Konkursu od jednej do dwóch stylizacji.
  1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje pięcioosobową komisję konkursową w składzie: dwóch reprezentantów Zarządu Silcare sp. z o.o. sp. k., Dyrektor Marketingu, Kierownik Działu Graficznego, Trener Silcare. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
  1. Komisja konkursowa oceni kryteria formalne (oznaczenie produktu w komentarzu pod zdjęciem i widoczną w tle mapę), a także walory estetyczne zdjęcia i wykonanej stylizacji.
  2. Autor nadesłanej pracy jednocześnie wyraża zgodę na wykorzystanie stylizacji do celów promocyjnych firmy Silcare na wszelkich nośnikach reklamowych.

§4. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD

  1. Powiadomienie o wygranej nastąpi w oddzielnym poście, który zostanie opublikowany na profilu Facebook https://www.facebook.com/SilcareCosmetics/ 05.01.2022 r. o godz. 12:00.
  2. Przekazanie nagrody nastąpi do 31.01.2022 r.

§5. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

  1. Wszelkie reklamacje dotyczące niniejszego Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać przez cały czas trwania Konkursu oraz do 14 dni po ogłoszeniu jego wyników wyłącznie: w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej lub poprzez doręczenie osobiste, na adres biura Organizatora: Silcare sp. z o.o. sp. k., ul. Kostrzyńska 1, 66-400 Gorzów Wlkp. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Organizatora: marketing@silcare.com. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez Organizatora, nie późniejsza niż 19.01.2022 r.
  2. Reklamacje rozpatruje Organizator. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w terminie i w formie wskazanej w § 5 pkt 1.
  3. Postępowanie reklamacyjne trwa 21 dni. Wszystkie postępowania reklamacyjne zakończą się najpóźniej w dniu 09.02.2022 r. Zawiadomienie o wyniku reklamacji zostanie przesłane Uczestnikowi: listem poleconym w przypadku zgłoszenia reklamacji w formie pisemnej albo za pośrednictwem poczty elektronicznej w przypadku zgłoszenia reklamacji drogą elektroniczną. O zachowaniu terminu decyduje data nadania przesyłki przez Organizatora (data stempla pocztowego) albo data wysłania wiadomości e-mail przez Organizatora.

§6. PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ

  1. Roszczenia z tytułu Konkursu przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności.
  2. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Trenerzy Silcare oraz pracownicy Silcare sp. z o.o. sp. k. i spółek powiązanych nie mogą brać udziału w konkursach organizowanych przez markę Silcare.
  2. W myśl niniejszego regulaminu każdy Uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Silcare sp. z o.o. sp. k.
  3. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.
  4. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.
  5. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.
  Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w chwili rozpoczęcia Konkursu.