Regulamin bon okolicznościowy

REGULAMIN „BON OKOLICZNOŚCIOWY”

(dalej jako „REGULAMIN”)

 

I.  ZASADY OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa, zasady organizacji Bonów Podarunkowych wydawanych przez Firmę Silcare sp. z o.o. sp. k.

 1. Właścicielem Bonów Okolicznościowych jest Firma Silcare sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Kostrzyńska 1, 66-400 Gorzów Wlkp., NIP: 5993172742, REGON: 081245632, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Bony Okolicznościowe sprzedawane są na terenie Polski w Drogeriach stacjonarnych Silcare i upoważniają do wymiany na dowolne produkty w Drogeriach, o łącznej wartości nieprzekraczającej nominału bonu. Regulamin niniejszej promocji dostępny jest na stronie nails.silcare.com oraz w siedzibie Organizatora.
 3. Bony Okolicznościowe skierowane są do osób fizycznych, które ukończyły 18 lat (dalej: „Uczestnik”).

II. CHARAKTER BONÓW PODARUNKOWYCH

 1. Bony podarunkowe nie podlegają wymianie na gotówkę.
 2. Okazicielowi Bonu Okolicznościowego nie przysługuje prawo do otrzymania reszty w gotówce.
 3. W przypadku gdy wartość towaru jest wyższa od nominału Bonu Okolicznościowego, klient jest zobowiązany do dopłacenia różnicy.
 4. Jedynym właściwym miejscem realizacji Bonów Okolicznościowych są Drogerie stacjonarne Silcare.
 5. Bony Okolicznościowe można ze sobą łączyć.
 6. Bon Okolicznościowy ma postać papierową, opatrzony jest logo Silcare, posiada datę wystawienia, wartość bonu i termin ważności.
 7. Termin ważności Bonu Okolicznościowego jest ważny jeden rok od daty wystawienia.
 8. Wartość Bonu Okolicznościowego ustalana jest każdorazowo z klientem i może wynosić dowolną kwotę.
 9. Bon Okolicznościowy może być wykorzystany tylko przed upływem daty jego ważności.
 10. Bon Okolicznościowy może być wykorzystany tylko jeden raz.
 11. Duplikaty zagubionych Bonów Okolicznosciowych nie są wystawiane.
 12. Bony Okolicznościowe mają charakter gwarantowany, t.j. podlegają wymianie na towary z oferty Drogerii Silcare każdemu Okazicielowi, który spełni warunki Regulaminu „Bon Okolicznościowy”.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie Regulamin „BON OKOLICZNOŚCIOWY” przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Nabywcy Bonu Okolicznościowego przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji w przedmiocie kwestii formalnych (proceduralnych) dotyczących Promocji nie później niż jeden miesiąc od dnia nabycia Bonu Podarunkowego. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacje mogą być zgłaszane tylko i wyłącznie na piśmie do siedziby Firmy znajdującej się pod adresem: ul. Kostrzyńska 1, 66-400 Gorzów Wielkopolski z dopiskiem „Bon Okolicznościowy”. Adres do korespondencji elektronicznej: marketing@silcare.com
 4. Organizator rozpozna reklamacje w terminie 30 dni roboczych od daty jej otrzymania i powiadomi Uczestnika o jej rozstrzygnięciu listem poleconym na adres podany w reklamacji, w terminie 30 dni od daty jej rozpatrzenia.