Regulamin 3, 2, 1… GWIAZDKA!

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady przeprowadzenia oraz udziału w akcji promocyjnej pod nazwą „3, 2, 1… GWIAZDKA!”, zwanej dalej „akcją promocyjną”, adresowanej do klientów drogerii firmowych stacjonarnych, zwanych dalej „drogeriami Silcare”.

1.2. Organizatorem akcji promocyjnej jest Firma Silcare sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Kostrzyńska 1, 66-400 Gorzów Wlkp., NIP: 5993172742, REGON: 081245632, zwana dalej „Organizatorem”.

1.3. Akcja promocyjna realizowana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich drogeriach Silcare z wyłączeniem punktów franczyzowych.

1.4. Akcja promocyjna trwa od 6.12.2018 do 24.12.2018 roku.

1.5. W promocji nie mogą uczestniczyć osoby będące pracownikami Organizatora. Członkowie rodzin  pracowników Organizatora mogą brać udział w promocji. Za członków rodziny uznaje się małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

1.6. Adres do korespondencji tradycyjnej z Organizatorem w sprawach związanych z akcją promocyjną: Silcare sp. z o.o. sp. k., ul. Kostrzyńska 1, 66-400 Gorzów Wielkopolski z dopiskiem „3, 2, 1… GWIAZDKA!”. Adres do korespondencji elektronicznej: marketing@silcare.com.

1.7. Regulamin dostępny jest w biurze Organizatora oraz w drogeriach Silcare.

 

2. Zasady akcji promocyjnej

2.1. Przedmiotem akcji promocyjnej jest możliwość otrzymania zestawu  produktów Silcare lub bonu o określonej kwocie do wykorzystania tego samego dnia w dowolnej drogerii Silcare.

2.2. Akcja promocyjna polega na wykonaniu zadania konkursowego lub podaniu hasła. Każdego dnia akcji na oficjalnym profilu Facebook Silcare https://www.facebook.com/SilcareCosmetics/ pojawiać będzie się zadanie do wykonania lub hasło, które należy podać przy kasie w drogerii.

2.3. Pierwsze 10 osób, które przyjdą danego dnia do danej drogerii i wykonają zadanie lub powiedzą prawidłowe hasło, otrzymają zestaw produktów Silcare zupełnie za darmo lub bon o określonej kwocie do wykorzystania tego samego dnia w drogerii.

2.4. Przewidziane są dwie tury wręczania prezentów:

1) od otwarcia do 16:00 – prezent otrzymuje pięć osób

2) od 16:00 do zamknięcia – prezent otrzymuje kolejne pięć osób

3) w soboty (8.12.2018 r., 15.12.2018 r., 22.12.2018 r.) prezent otrzymuje pierwsze 10 osób, które przyjdą do drogerii w godzinach jej otwarcia

2.5. Codziennie w poście dotyczącym akcji promocyjnej podawana jest zawartość zestawu produktów do otrzymania danego dnia.

2.6. W niedzielę 9.12.2018 akcja nie jest przeprowadzana (niedziela niehandlowa). W pozostałe niedziele miesiąca w akcji biorą udział cztery drogerie Silcare: w Gorzowie Wlkp. (przy ul. Witosa 50), Gdańsku, Rzeszowie i Luboniu.

 

3. Postanowienia końcowe

3.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

3.2. W razie pytań i wątpliwości można kontaktować się z Organizatorem akcji drogą mailową na adres marketing@silcare.com lub Silcare sp. z o.o. sp. k., ul. Kostrzyńska 1, 66-400 Gorzów Wielkopolski z dopiskiem „3, 2, 1… GWIAZDKA!”.

3.3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą rozpoczęcia akcji promocyjnej.