LOJALNIE W INTERNECIE

 

Przedstawiamy specjalny program lojalnościowy, w którym możesz otrzymać nawet 10% rabatu na zakupy w naszym sklepie internetowym! Za 250 zł wydane w sklepie dostaniesz dodatkowo 10% rabatu do wykorzystania przy następnych zakupach!Kod rabatowy odpowiadający wartości zamówienia otrzymasz od nas drogą mailową po wysyłce zamówienia.

 

 

 

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

„LOJALNIE W INTERNECIE”

 § I. Postanowienia ogólne

1.
Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady przeprowadzenia oraz udziału w Programie Lojalnościowym pod nazwą „Lojalnie w Internecie”, zwanym dalej „Programem”, adresowanym do klientów sklepu internetowego www.nails.silcare.com, zwanego dalej „Sklepem”. Regulamin definiuje zasady przyznawania, odejmowania, reklamowania, wykorzystywania i unieważniania wydawanych rabatów w związku z zakupem Produktów Firmy Silcare.

2.
Organizatorem Programu są firmy „Silcare” i „Florence” z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, zwany dalej „Organizatorem”, który zarządza Programem.

3.
W Programie mogą brać udział wszyscy zarejestrowani klienci w Sklepie, będący pełnoletnimi osobami fizycznymi, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, zwani dalej „Uczestnikami”.

4.
Program realizowany jest w sklepie internetowym www.nails.silcare.com i trwa od dnia 1 grudnia 2012 r. (modyfikacja 24.04.2022.) do momentu odwołania.

5.
Informacja dotycząca terminu odwołania Programu zostanie przekazana klientom
z trzymiesięcznym wyprzedzeniem.

6.
Regulamin dostępny jest w biurze Organizatora oraz na stronie Sklepu.

7.
Adres do korespondencji tradycyjnej z Organizatorem w sprawach związanych
z programem: Silcare, ul. Kostrzyńska 1, 66-400 Gorzów Wielkopolski. Z dopiskiem „Program Lojalnościowy – Lojalnie w Internecie”. Dla korespondencji elektronicznej: sklep@silcare.com oraz marketing@silcare.com§ II. Warunki przystąpienia do Programu

1.
Warunkiem przystąpienia do programu jest rejestracja konta w Sklepie.

2.
Uczestnictwo w Programie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

3.
Udział w Programie jest dobrowolny.

4.
Uczestnik może przystąpić do Programu w dowolnym momencie jego trwania.

5.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne, nieczytelne lub nieprawidłowo wypełniane pola w procesie rejestracji i wpisywanie nieprawidłowych kodów przez Uczestnika oraz za niezapoznanie się z przedstawionym Regulaminem.

6.
Uczestnik ma prawo zrezygnować z uczestnictwa w Programie w dowolnym momencie.§ III. Przyznawanie rabatów

1.
Za 250 zł wydane w sklepie internetowym Uczestnik otrzymuje 10% rabatu do wykorzystania przy następnym zakupie.

2.
Kod rabatowy zostaje przesłany do Uczestnika na adres e-mail podany przy rejestracji.

3.
Rabaty przyznawane są według następującego przelicznika: za wydane 250 zł – 10%.

4.
Maksymalna ilość zdobytego rabatu wynosi 10%, po wykorzystaniu 10% rabatu kolejne rabaty naliczane są od nowa, przy użyciu takiego samego przelicznika.

5.
Każdy rabat można wykorzystać przy kolejnym zakupie wpisując specjalny kod
w miejsce do tego przeznaczone – w karcie Koszyk znajduje się opcja nr 3 Koszty, pod nim widnieje boks „kod rabatowy”.

6.
Za zakupy z rabatem również przysługują rabaty (w zależności od wartości zamówienia).

7.

Rabaty nie obejmują działu outlet, produktów promocyjnych, sprzętów, produktów o pojemnościach hurtowych (powyżej 50 g), zestawów i innych wybranych.

8.
Status przyznanych rabatów można sprawdzać w opcji „Moje konto”.

9.
Uczestnik, który zostanie wykluczony z programu, traci zgromadzone rabaty.
§ IV. Postanowienia końcowe

1.
Organizator jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu
w czasie jego trwania. Wszelkie zmiany Regulaminu będą obowiązywały po upływie 14 dni od daty ich wprowadzenia przez Organizatora.

2.
W przypadku wprowadzenia zmian w Regulaminie, Organizator każdorazowo zawiadomi o nich Uczestnika poprzez udostępnienie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu na stronie sklepu internetowego lub za pośrednictwem innych mediów.

3.
Organizator może wykluczyć Uczestnika z Programu ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli nie przestrzega on niniejszego Regulaminu. W takim wypadku Uczestnik zostanie niezwłocznie powiadomiony o wykluczeniu pocztą elektroniczną.

4.
Wszelkie sprawy sporne związane z Programem będą rozstrzygane przez komisję powołaną przez Organizatora w ciągu 7 dni od zgłoszenia.