Konkurs „Noc Łowów”

 

1. Konkurs

 1. Konkurs „Noc Łowów” (zwany dalej Konkursem) jest organizowany przez Silcare sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Kostrzyńska 1, 66-400 Gorzów Wlkp., NIP: 5993172742, REGON: 081245632, (zwaną dalej Organizatorem)
 2. Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z niniejszym regulaminem (dalej jako: Regulamin Konkursu), przy czym do wszelkich kwestii w nim nieuregulowanych, należy zwrócić się do ogólnego regulaminu https://nails.silcare.com/webpage/regulamin.html, lub bezpośrednio do Organizatora za pomocą maila: sklep@silcare.com 
 3. Konkurs jest skierowany do klientów Sklepu (dalej jako: Uczestnik), dokonujących zakupu w sklepie internetowym Organizatora oraz drogeriach. Uczestnicy to osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Uczestnikami nie mogą być pracownicy Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzaniu Konkursu.

 

2.Czas trwania

 1. Pierwszy etap konkursu (dokonanie zakupów) trwa w dniach od dnia 10.08.2023 do dnia 10.09.2023. (godzina 23:59) włącznie.
 2. Drugi etap konkursu (nadsyłanie zgłoszeń) trwa od dnia 10.08.2023 do dnia 11.09.2023 (godzina 23.59) włącznie.
 3. Trzeci etap konkursu (rozstrzygnięcie) odbędzie się do 7 dni od momentu zakończenia pierwszego etapu, to jest, do dnia 17.09.2023 (godzina 23.59) włącznie.

 

3. Zasady Konkursu

 1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest dokonanie zakupu w drogerii Organizatora lub na jego stronie internetowej za minimalną kwotę 30 PLN oraz zachowanie dowodu tego zakupu. W przypadku dokonania zakupu w drogerii należy zachować paragon. Przy dokonaniu zakupu poprzez stronę internetową Organizatora należy zachować numer zamówienia. Pod uwagę brane będą jedynie takie dowody zakupu, które wystawione zostały w terminie od 10.08.2023 (godzina 09:00:00) do 10.09.2023 (godzina 23:59:99).
 2. Aby zgłosić uczestnictwo w konkursie Kupujący powinien sformułować odpowiedź na pytanie konkursowe i wysłać ją drogą elektroniczną na adres e-mail mailto:marketing@silcare.com. W tytule wiadomości powinno znaleźć się hasło „NOC ŁOWÓW”. Do wiadomości należy dołączyć również dowód zakupu, wymieniony w punkcie §3.1.
 3. Pytanie konkursowe brzmi: „Co podniesie poziom Twojego zadowolenia z zakupów w Silcare?. Odpowiedź nie posiada limitu znaków. W przypadku wypowiedzi niecenzuralnych lub w innym stopniu nieodpowiednich Organizator zastrzega sobie prawo do niebrania wybranych odpowiedzi pod uwagę przy rozstrzyganiu konkursu.
 4. W czasie trwania niniejszego Konkursu Klient może zostać jego Uczestnikiem wielokrotnie (dowolną ilość razy), po każdorazowym spełnieniu warunków uczestnictwa w Konkursie, określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
 6. Konkurs łączy się z innymi ofertami dostępnymi w sklepie internetowym Organizatora oraz w jego drogeriach.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania zwycięskich odpowiedzi na jego profilach społecznościowych.

 

4. Postanowienia dotyczące nagród

 1. Organizator powołuje komisję, która odpowiedzialna będzie za przegląd zgłoszeń i wybór zwycięzców.
 2. Komisja konkursowa wytypuje dziesięć zwycięskich odpowiedzi na pytanie konkursowe, z czego jeden Uczestnik nagrodzony zostanie Nagrodą Główną (opisaną w punkcie §5.1). Przy podejmowaniu decyzji komisja konkursowa będzie kierować się subiektywną oceną, biorąc pod uwagę adekwatność odpowiedzi, język, kreatywność i merytoryczność.
 3. W Konkursie nagrodę główną otrzyma 1 (jeden) Zwycięzca. 9 (dziewięć) innych od Zwycięzcy osób otrzyma nagrodę poboczną.
 4. Zwycięzcy powiadomieni zostaną o wygranej drogą elektroniczną do dnia 17.09.2023 włącznie. Organizator będzie wysyłać wyniki na adres, z którego nadesłane zostało zgłoszenie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wydania nagrody na skutek podania przez Zwycięzcę błędnych, nieaktualnych lub niekompletnych danych teleadresowych.
 5. Zwycięzca Nagrody Głównej będzie mógł odebrać swoją wygraną w terminie nieprzekraczającym 14 dni kalendarzowych od momentu ogłoszenia wyników (to jest, do dnia 30.09.2023 włącznie). Potwierdzenie chęci odbioru nagrody, wskazanie dokładnego miejsca (wybranej drogerii) oraz daty jej odbioru (17-30.09.23) powinno odbyć się drogą elektroniczną na adres Organizatora: marketing@silcare.com.
 6. Zwycięzcy Nagród Pobocznych będą mogli odebrać swoją wygraną do dnia 31.12.2023 włącznie).

 

5. Nagrody

 1. Nagroda Główna: Zwycięzca Nagrody Głównej otrzymuje możliwość darmowego odbioru dowolnej ilości produktów, jakie Uczestnik zdąży zapakować do koszyka w drogerii w ciągu 60 sekund. Nie istnieje możliwość odbioru Nagrody Głównej w formie online. Istnieją ograniczenia:
 2. Koszyk, którego użyje Uczestnik przy odbiorze nagrody, zostanie dostarczony przez pracowników drogerii. Produktów nie wolno umieszczać w innych miejscach (to jest, kieszenie, kaptur, dodatkowe koszyki lub siatki).
 3. W skład Nagrody Głównej wchodzić będą jedynie produkty znajdujące się w koszyku po upłynięciu 60 sekund od momentu startu.
 4. Czas na odbiór nagrody odliczany będzie przez pracownika drogerii przy pomocy narzędzia typu stoper. Narzędziem takim może być stoper sportowy, telefon komórkowy lub inne urządzenia mierzące czas z dokładnością do setnych sekundy.
 5. W przypadku zniszczenia przez Uczestnika produktów lub zaopatrzenia sklepu, ponosi on wszelkie koszty związane z naprawą lub wymianą odpowiednich elementów wyposażenia.
 6. W skład możliwej nagrody wchodzą wyłącznie produkty przeznaczone do sprzedaży znajdujące się w drogerii.
 7. Miejsce, z którego Uczestnik rozpocznie odbiór Nagrody Głównej wyznaczone zostanie przez pracownika drogerii.
 8. Odbiór Nagrody Głównej zakończy się, gdy minie 60 sekund od rozpoczęcia. Koniec czasu ogłosi pracownik drogerii. Produkty włożone do koszyka po upływie wyznaczonego czasu nie będą wchodzić w skład Nagrody Głównej.
 9. Nagrodę odebrać można o godzinie 21:00 w dniu i miejscu wskazanym przez Uczestnika w wiadomości elektronicznej (patrz §4.5).
 10. W przypadku złamania wyznaczonych reguł lub nieprzestrzegania prawa podczas odbioru Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania odbioru Nagrody Głównej i odebrania Uczestnikowi produktów znajdujących się w koszyku.
 11. Zwycięzca nie może zrzec się prawa do nagrody na rzecz osoby trzeciej.
 12. W przypadku zrezygnowania z odbioru Nagrody Głównej przez Uczestnika, komisja wybierze innego Zwycięzcę.
 13. Nagroda Poboczna: Wszyscy zwycięzcy Nagród Pobocznych otrzymują bon o wartości 200 PLN do wykorzystania w sklepie internetowym Organizatora oraz w jego drogeriach. Bon należy wykorzystać do dnia 31.12.2023.

 

6. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000 z późn. zm.), a także zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 20019 poz. 1203z późn. zm.).
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane do celów przeprowadzenia Konkursu, w tym weryfikacji i wyłonienia zwycięzców Konkursu, oraz na potrzeby postępowania reklamacyjnego i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników z tytułu udziału w Konkursie. Dane osobowe Laureatów Konkursu będą ponadto przetwarzane w celu wydania nagrody i udokumentowania tego faktu na potrzeby podatkowe i wynikające z przepisów o rachunkowości oraz w celu wypełnienia wskazanych w ust. 3 poniżej obowiązków nałożonych na Organizatora obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Administratorem danych będzie Organizator - Silcare sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Kostrzyńska 1, 66-400 Gorzów Wlkp., NIP: 5993172742, REGON: 081245632. W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym weryfikacji i wyłonienia laureatów Konkursu danych osobowych Uczestników przetwarzanych na potrzeby postępowania reklamacyjnego i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Organizatora Konkursu jakim jest realizacja Konkursu służącej promowaniu marki należącej do Organizatora oraz obowiązek rozpatrzenia reklamacji i ochrona przed roszczeniami Uczestników. W odniesieniu do danych osobowych Zwycięzców Konkursu przetwarzanych w celu wydania nagrody (w tym udokumentowania tego faktu na potrzeby podatkowe i wynikające z przepisów o rachunkowości) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku zgoda wyrażona przez Uczestnika, a także prawnie uzasadniony interes Organizatora, jakim jest wykonanie swoich 8 zobowiązań wynikających z Konkursu oraz posiadanie dowodu wydania nagrody na potrzeby podatkowe, w szczególności na potrzeby kontroli. Ponadto, w zakresie danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków ustawowych nałożonych na Organizatora, wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania takich obowiązków.
 4. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii danych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego lub, z przyczyn związanych z szczególną sytuacją Uczestnika wobec przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych), żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, jak również prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Administrator danych zapewnia odpowiednie środki ochrony danych Uczestników odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia ich poufności, poprawności i dostępności, jak również ochrony przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, zgodnie z wytycznymi i polityka.
 6. 0. Dane osobowe Uczestników Konkursu przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Konkursu. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe Uczestników, w tym laureatów Konkursu, będą w niezbędnym zakresie przechowywane przez odpowiedniego Administratora do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z Konkursem i do czasu przedawnienia zobowiązań/należności podatkowych związanych z nagrodą uzyskaną w Konkursie. W przypadkach, w których przetwarzane są w celach związanych z wypełnieniem prawnych obowiązków ciążących na Administratorze danych, dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez Administratora danych w tych celach tak długo, jak wymagają tego od Administratora danych przepisy prawa.

 

7. Reklamacje

 1. Reklamacje będą rozpatrywane na podstawie niniejszego paragrafu Regulaminu Konkursu.
 2. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności na adres Organizatora: Silcare sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Kostrzyńska 1, 66-400 Gorzów Wlkp. lub na adres e-mail marketing@silcare.com  z dopiskiem „Reklamacje – Konkurs: „NOC ŁOWÓW” do 10.01.2023 wraz z podaniem adresu zwrotnego nadawcy. Pod uwagę brana będzie data stempla pocztowego lub termin wysłania wiadomości elektronicznej.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji.
 4. Reklamacje spóźnione lub niezawierające adresu zwrotnego nadawcy nie będą rozpatrywane.
 5. Wskazane jest, aby skierowanie sprawy na drogę sądową nastąpiło po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

 

8. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie pytania co do korzystania z Konkursu należy kierować na adres korespondencyjny Organizatora: ul. Kostrzyńska 1, 66-400 Gorzów Wielkopolski lub na adres e-mail: sklep@silcare.com
 2. Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem wyłącznie na potrzeby Konkursu.
 3. Organizator używać będzie adresu marketing@silcare.com.
 4. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie Konkursu oraz Regulaminie Sklepu zastosowanie znajdują stosowne przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Polsce.